Κανονισμός Πρωταθλήματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΑΙΚΤΩΝ

 1. Το 1ο Εργασιακό Πρωτάθλημα θα διοργανωθεί από τον Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας (Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.).
 2. Στο Εργασιακό Πρωτάθλημα δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι εκπροσωπούμενοι από μία ή και περισσότερες ομάδες ανά κλάδο. Η κάθε ομάδα δηλώνει συμμετοχή μέσω του εκπροσώπου της εγγράφως, με το έγγραφο δε της δήλωσης καθορίζονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της ομάδας με τον διοργανωτή
 3. Το Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018 και η λήξη του προσδιορίζεται στα μέσα Ιουνίου 2018. Κάθε ομάδα, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 και να καταβάλει στον διοργανωτή ως παράβολο συμμετοχής, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του πρωταθλήματος (πληρωμή διαιτητών, ιατρών, γραμματείας, κτλ). Σε περίπτωση μη καταβολής, εγκαίρως, του παραβόλου συμμετοχής, η ομάδα αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Επίσης σε περίπτωση απόσυρσης οποιαδήποτε ομάδος από τη διοργάνωση μετά την έναρξη του πρωταθλήματος δε θα υπάρχει απαίτηση επιστροφής παραβόλου από την ομάδα. Θα δημιουργηθεί τριμελής οικονομική επιτροπή, από μέλη των ομάδων που συμμετέχουν και θα χειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν χορηγίες που θα καλύψουν τμήμα των παραπάνω εξόδων, το εναπομείναν ποσό στο ταμείο θα επιστραφεί ισόποσα στις ομάδες που θα συμμετέχουν ή θα χρησιμοποιηθεί για σκοπό τον οποίο θα αποφασίσουν οι ομάδες. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν χορηγίες και απαιτηθεί επιπλέον ποσό για την κάλυψη των συνολικών εξόδων, αυτά θα καλυφθούν ισόποσα από τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
 4. Τα έξοδα του κάθε αγώνα τα οποία θα καλυφθούν από το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τα παράβολα συμμετοχής και τις όποιες χορηγίες προκύψουν, θα είναι: α) για κάθε διαιτητή 12 ευρώ, β) για τον κριτή 8 ευρώ εάν είναι δυο, ή 5 ευρω εαν είναι τρεις, και γ) για τον ιατρό 10 ευρώ, ήτοι περίπου 45-50 ευρώ ανά αγώνα.
 5. Την Επιτροπή Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος απαρτίζουν οι :

Ροκοπάνος Γιώργος

Γεώργας Χάρης

Ναούμης Βαίλης

 1. Η οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται :

Παρετσόγλου Κων/νος

Κρανιάς Ιωάννης

Διδασκάλου Νεκτάριος

 1. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα οφείλει προκειμένου να εκδοθεί δελτίο αθλητή να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του (κατάλογος επιμελητηρίου, επαγγελματικές ταυτότητες, καταστάσεις μισθοδοσίας, κτλ ). Δύνανται να αποτελούν μέλη των ομάδων εργαζόμενοι που εργάζονται με συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης στον φορέα, επιχείρηση, επαγγελματικό κλάδο που δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα, υπό την προϋπόθεση ότι ασφαλίζονταν ανελλιπώς σε αυτόν έως 1 Σεπτεμβρίου 2017 ή σε περίπτωση πρόσληψης σε επιχείρηση μετά την 1 Σεπτεμβρίου 2017 να εργάζονται σε αυτήν με σύμβαση μερικής ή πλήρους απασχόλησης έως και την έναρξη του Πρωταθλήματος και παραμένουν πλήρως ή μερικώς ασφαλισμένοι μέχρι και την λήξη του. Σε κάθε περίπτωση για το δικαίωμα συμμετοχής τέτοιων περιπτώσεων την αρμοδιότητα φέρει η Επιτροπή Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μη δυνατότητας δημιουργίας ομάδας (έλλειψη ατόμων) δύνανται περισσότεροι συναφείς κλάδοι να συγχωνευτούν, και να συμμετέχουν με κοινή ομάδα στο πρωτάθλημα με τους όρους συμμετοχής των μελών του που αναφέρονται παραπάνω.
 2. Όλες οι ομάδες δύνανται να διαθέτουν στη δύναμή τους όσα ενεργά μέλη ομάδων που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν συμπεριλαμβάνεται παραπάνω των δύο (2) στην δωδεκάδα που δηλώνεται σε κάθε αγώνα και η ηλικία τους θα είναι 30 ετών και άνω. 9. Όλες οι ομάδες δύνανται να διαθέτουν στην δύναμή τους ένα (1) μέλος μη εργαζόμενο στον επαγγελματικό κλάδο ή εταιρεία της συμμετέχουσας ομάδας, περιοριστικά και μόνον για περιπτώσεις στις οποίες θα πρόκειται για εργαζόμενο, ο οποίος δεν είναι ενεργός αθλητής σε καμιά ομάδα που συμμετάσχει σε πρωτάθλημα που λαμβάνει χώρα σε Εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
 3. Δεν επιτρέπεται αθλητής μίας ομάδας να φέρει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Πρωτάθλημα (διαιτητής, κριτής, κτλ.). Επιτρέπεται ο προπονητής μιας ομάδας να είναι και αθλητής της, αλλά δεν επιτρέπεται ο προπονητής μιας ομάδας να είναι αθλητής σε άλλη ομάδα.

Β. ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Προϋπόθεση της συμμετοχής οποιουδήποτε στους αγώνες του πρωταθλήματος είναι η έκδοση και κατοχή δελτίου αθλητικής ιδιότητας, το οποίο πρέπει να διαθέτουν οι ομάδες. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να εκδώσει μέχρι και είκοσι (20) δελτία αθλητών, τα οποία θα φέρουν την σφραγίδα της Επιτροπής Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος για το έτος 2018. Στο δελτίο πρέπει να αναγράφεται το επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, η ιδιότητα του συμμετέχοντα, ο επαγγελματικός κλάδος στον οποίο ανήκει και η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, επικολλάται δε σ’ αυτό η φωτογραφία του κατόχου του και σφραγίζεται από τον διοργανωτή.

Για την έκδοση των δελτίων απαιτούνται:

– Συγκεντρωτική κατάσταση παικτών ομάδας

– Νομιμοποιητικά έγγραφα για κάθε παίκτη που αποδεικνύουν την σχέση εργασίας του με τον κλάδο/ους ή την εταιρεία. Πχ:

– Φωτοτυπίες επαγγελματικών ταυτοτήτων (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΟΤΕ, Ιατρικοί Επισκέπτες, κτλ.)

– Λίστες – Βεβαιώσεις Επιμελητηρίων (Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Έμποροι, κτλ.)

– Λίστες – Βεβαιώσεις Συλλόγων (Δικηγόροι, Εκπαιδευτικοί, κτλ.)

– Ιατρική βεβαίωση αθλητή ότι είναι υγιής και ότι συμμετέχει στο Πρωτάθλημα με ατομική του ευθύνη.

– Φωτοτυπία ταυτότητας

– Μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας

 1. Τα δελτία μετά την έκδοσή τους και κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος παραμένουν στην κατοχή του εκπροσώπου κάθε ομάδας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προσκόμισή τους στον εκάστοτε αγώνα της ομάδας του συνοδευόμενη από την κατάσταση αθλητών που συμμετέχουν στην 12άδα του αγώνα, ενώ μετά την λήξη του Πρωταθλήματος παύουν να ισχύουν. Τα δελτία δύναται να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενες διοργανώσεις, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων έκδοσής τους και σχετική θεώρησή τους από τον εκάστοτε διοργανωτή. Έλεγχος των δελτίων αθλητικής ιδιότητας πραγματοποιείται από τους διαιτητές και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων, μόνον πριν την έναρξη κάθε αγώνα.
 2. Τα δελτία όπως και η κατάσταση των αθλητών της κάθε ομάδας θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018. Τα roster όλων των ομάδων θα δηλωθούν στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή στην κατάσταση των αθλητών της ομάδας μέχρι το τέλος του Πρωταθλήματος, εκτός από δύο (2) προσθήκες ή αντικαταστάσεις που θα επιτραπεί να γίνουν για κάθε ομάδα στο τέλος της Α’ φάσης του Πρωταθλήματος. Στις προσθήκες ή αντικαταστάσεις αυτές δεν επιτρέπεται η μετακίνηση αθλητή από ομάδα στην οποία δηλώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 σε άλλη ομάδα του Πρωταθλήματος. Επιτρέπεται η αντικατάσταση ή προσθήκη ενεργού παίκτη του επαγγελματικού κλάδου ή επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ή προσθήκη αθλητή μη εργαζόμενου στον κλάδο ή επιχείρηση.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 1. Το σύστημα διεξαγωγής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
 2. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (Α’ και Β’) και έπειτα από κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 19:00 σε χώρο του Δήμου Αγρινίου. Στην Α’ Φάση οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δυο γύρους, ενώ στην Β’ Φάση θα γίνουν αγώνες Play – Offs. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων.
 3. Σε πιθανές ισοβαθμίες, ισχύουν οι Κανονισμοί της Ε.Ο.Κ.
 4. Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά την διάρκεια της εβδομάδας και Σαββατοκύριακα.

 

α) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ

 1. Για την διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΟΚ, της FIBA και ο κανονισμός παιδιάς. Οι αγώνες γίνονται μόνο σε κλειστά γυμναστήρια.
 2. Αναβολές αγώνων δεν γίνονται δεκτές για κανένα λόγο εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, περί της συνδρομής της οποίας, ελλείψει συμφωνίας των ομάδων, η τελική κρίση ως προς τη αναβολή ή τον καταλογισμό του αγώνα ανήκει στην Επιτροπή Διεξαγωγής.
 3. Οι αγώνες του πρωταθλήματος διευθύνονται από τουλάχιστον δύο (2) διαιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αξιολογημένοι από τον τοπικό σύνδεσμο διαιτητών.
 4. Τα μέλη της γραμματείας, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο (2) και είναι υποχρεωτική η χρήση φύλλου αγώνα και η τήρηση χρόνου και σκορ με ηλεκτρονικά μέσα.
 5. Για τις εμφανίσεις των ομάδων στους αγώνες ισχύει ο Κανονισμός της Ε.Ο.Κ., όπου ο γηπεδούχος φέρει ανοιχτόχρωμη στολή και ο φιλοξενούμενος σκουρόχρωμη.
 6. Η Επιτροπή Διεξαγωγής υποχρεούνται να φροντίζει για την ύπαρξη γιατρού στο γήπεδο, χωρίς την παρουσία του οποίου απαγορεύεται να ξεκινήσει ο αγώνας.
 7. Σε κάθε περίπτωση και πριν από κάθε αγώνα, οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων οφείλουν να επικοινωνήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοργανώτρια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστούν όλα τα παραπάνω και κατ’ επέκταση η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται με τους ισχύοντες κανονισμούς ΕΟΚ, FIBA. Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο για θέματα κανονισμού και μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα (ημίχρονο και λήξη) και αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα (πχ. χρησιμοποίηση παίκτη εν ενεργεία κτλ) μπορεί να γίνει μέχρι την επόμενη συνεδρίασης της Επιτροπής Διεξαγωγής, η οποία σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρωταθλήματος ΕΣΚΑΒΔΕ θα επιλύσει το συγκεκριμένο θέμα.
 2. Το πρωτότυπο (λευκό) φύλλο αγώνα προωθείται στη Επιτροπή Διεξαγωγής, υποχρεωτικά με οποιονδήποτε τρόπο (παρατηρητής, υπεύθυνος ομάδας, ταχυμεταφορά, email, κτλ).
 3. Οι ομάδες, που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών, που θα προκύψουν μεταξύ τους και όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα, την Επιτροπή Διεξαγωγής και την Επιτροπή Πρωταθλήματος ΕΣΚΑΒΔΕ.
 4. Δεν επιτρέπεται σε καμία ομάδα να ζητήσει την εξαίρεση οποιουδήποτε διαιτητή από τους αγώνες της. Μπορεί να προβεί σε διαμαρτυρία στην Επιτροπή Διεξαγωγής, η οποία και θα εκτιμήσει τις περαιτέρω ενέργειές της.
 5. Οι ποινές είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Πρωταθλημάτων ΕΣΚΑΒΔΕ.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση αποφασίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής με την Επιτροπή Πρωταθλημάτων ΕΣΚΑΒΔΕ.